Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
copy
/'kɔpi/
Jump to user comments
danh từ
 • bản sao, bản chép lại
  • certified copy
   bản sao chính thức
  • certified true copy
   bản sao đúng nguyên văn
  • to make a copy of a deed
   sao một chứng từ
 • sự sao lại, sự chép lại, sự bắt chước, sự phỏng theo, sự mô phỏng
 • bản, cuộn (sách); số (báo)
 • (ngành in) bản thảo, bản in
 • đề tài để viết (báo)
  • this event will make good copy
   sự kiện này sẽ là một đề tài hay để viết báo
 • kiểu, mẫu (một bức hoạ); kiểu (chữ)
IDIOMS
 • fair (clean) copy
  • bản thảo đã sửa và chép lại rõ ràng trước khi đưa in
 • rough (foul) copy
  • bản nháp
động từ
 • sao lại, chép lại; bắt chước, phỏng theo, mô phỏng
  • to copy a letter
   sao lại một bức thư
  • to copy out a passage from a book
   chép lại một đoạn trong sách
  • to copy someone
   bắt chước ai, làm theo ai
  • to copy someone's walk
   bắt chước dáng đi của người nào
 • quay cóp
Related search result for "copy"
Comments and discussion on the word "copy"