Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
citation
/sai'teiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự dẫn, sự trích dẫn
  • câu trích dẫn, đoạn trích dẫn
  • (pháp lý) trát đòi hầu toà
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) sự biểu dương, sự tuyên dương
Related search result for "citation"
Comments and discussion on the word "citation"