Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
crib
/krib/
Jump to user comments
danh từ
 • giường cũi (của trẻ con)
 • lều, nhà nhỏ; nhà ở
 • máng ăn (cho súc vật)
 • (ngôn ngữ nhà trường) bài dịch để quay cóp
 • (thông tục) sự ăn cắp văn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thùng (đựng muối, ngô...)
 • cái đó (để đơm cá)
 • giàn gỗ (đỡ thành giếng, hầm mỏ...) ((cũng) crib work)
IDIOMS
 • to crack a crib
  • (xem) crack
ngoại động từ
 • nhốt chặt, giam kín
 • làm máng ăn (cho chuồng bò...)
 • (ngôn ngữ nhà trường) quay, cóp
 • ăn cắp căn
 • làm giàn gỗ (đỡ thành giếng, hầm mỏ...)
Related words
Related search result for "crib"
Comments and discussion on the word "crib"