Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
deliver
/di'livə/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • (+ from) cứu, cứu khỏi, giải thoát
 • phân phát (thư), phân phối, giao (hàng)
 • đọc, phát biểu, giãi bày, bày tỏ
  • to deliver a speech
   đọc một bài diễn văn
  • to deliver oneself of an opinion
   giãi bày ý kiến
  • to deliver a judgement
   tuyên án
 • giáng, ném, phóng, bắn ra; mở (cuộc tấn công)
  • to deliver an assault on the enemy
   mở cuộc tấn công quân địch
 • có công suất là (máy nước, máy điện...); cung cấp (điện) cho (máy...)
 • (kỹ thuật) dỡ, tháo... (ở khuôn ra)
IDIOMS
 • to be delivered of
  • sinh đẻ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
   • to be delivered of a child
    sinh một đứa con
   • to be delivered of a poem
    rặn ra được một bài thơ
 • to deliver over
  • giao trả, chuyển giao, chuyển nhượng
   • to deliver over an estate to one's son
    chuyển nhượng tài sản cho con trai
 • to deliver up
  • trả lại, giao nộp
   • to deliver oneself up
    đầu hàng
   • to deliver something up to somebody
    nộp cái gì cho ai
 • to deliver battle
  • giao chiến
 • to deliver the goods
  • (nghĩa bóng) thực hiện điều cam kết
Related search result for "deliver"
Comments and discussion on the word "deliver"