Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
return
/ri'tə:n/
Jump to user comments
danh từ
 • sự trở lại, sự trở về, sự quay trở lại
  • to reply by return of post
   trả lời qua chuyến thư về
 • vé khứ hồi ((cũng) return ticket)
 • sự gửi trả lại, sự trả lại (một vật gì); vật được trả lại
 • ((thường) số nhiều) (thương nghiệp) hàng hoá gửi trả lại; sách báo ế; hàng ế
 • sự thưởng, sự đền đáp, sự trao đổi
  • in return for someone's kindness
   để đền đáp lại lòng tốt của ai
 • sự dội lại (của tiếng)
 • (thể dục,thể thao) quả bóng đánh trả lại (quần vợt)
 • (thể dục,thể thao) trận lượt về, trận đấu gỡ ((cũng) return match)
 • (thể dục,thể thao) miếng đấm trả (đấu gươm)
 • sự để lại chỗ cũ
 • (kiến trúc) phần thụt vào (tường, mặt nhà)
 • (điện học) dây về, đường về
 • ((thường) số nhiều) tiền thu vào; tiền lời, tiền lãi
 • bản lược kê, bản thống kê (do cấp trên đòi)
  • return of the killed and wounded
   bản thống kê những người chết và bị thương
  • official returns
   bản thống kê chính thức
 • việc bầu (một đại biểu quốc hội); việc công bố kết quả bầu cử
 • (số nhiều) thuốc lá để hút tẩu loại nhẹ
IDIOMS
 • many happy returns of the day
  • chúc mạnh khoẻ sống lâu (lời chúc mừng ngày sinh)
 • small profits and quick returns
  • (thương nghiệp) năng nhặt chặt bị
nội động từ
 • trở lại, trở về
  • to return home
   trở về nhà
  • let us return to the subject
   ta hây trở lại vấn đề
  • to return to one's old habits
   lại trở lại những thói quen cũ
ngoại động từ
 • trả lại, hoàn lại
  • to return a sum of money
   trả lại một số tiền
  • to return a borrowed book
   trả lại một quyển sách đã mượn
 • gửi trả
  • his manuscript was returned to him
   người ta đã gửi trả bản thảo cho ông ấy
 • dội lại (âm thanh); chiếu lại (ánh sáng); đánh trả (quả bóng)
 • đáp lại (một sự thăm hỏi)
  • to return a visit
   đi thăm đáp lễ
  • to return a bow (someone's greeting)
   chào đáp lại một người nào
 • trả lời, đối lại, đáp lại ((thường) dùng trong câu xen giữa câu khác)
  • but - returned the old man - I am too weak to lift it
   ông cụ đáp lại nhưng tôi yếu quá không nhấc nổi cái đó
 • để lại chỗ cũ
  • to return a book to the shelf
   để một cuốn sách vào chỗ cũ ở trên giá
  • return swords!
   (quân sự) hãy tra kiếm vào vỏ
 • ngỏ lời, tuyên (án)
  • to return thanks to someone
   ngỏ lời cảm ơn người nào
  • to return a verdice
   tuyên án
 • khai báo (hàng tồn kho)
  • the total stocks are returned at 2,000 tons
   bản thống kê cho biết tổng số hàng tồn kho là 2 000 tấn
  • to the result of an election
   làm báo cáo chính thức về kết quả của một cuộc bầu cử
  • returning officer
   người kiểm phiếu (có nhiệm vụ công bố tên người trúng cử)
 • bầu (đại biểu) vào quốc hội
 • (đánh bài) đánh theo (quân cùng hoa với người cùng phe)
  • to return clubs
   đánh theo quân bài nhép
Related search result for "return"
Comments and discussion on the word "return"