Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
differ
/'difə/
Jump to user comments
nội động từ
 • ((thường) + from) khác, không giống
  • to differ from someone in age
   khác tuổi ai
 • không đồng ý, không tán thành, bất đồng
  • to differ [in opinion] from (with) someone
   không đồng ý với ai
  • I beg to differ
   xin phép cho tôi có ý kiến khác
  • to agree to differ
   đành là bất đồng ý kiến với nhau, không tìm cách thuyết phục nhau nữa
Related words
Related search result for "differ"
Comments and discussion on the word "differ"