Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
dock
/dɔk/
Jump to user comments
danh từ
 • (thực vật học) giống cây chút chít
 • khấu đuôi (ngựa...)
 • dây đuôi (dây yên buộc vào khâu đuôi ngựa)
ngoại động từ
 • cắt ngắn (đuôi, tóc); cắt đuôi (súc vật); cắt tóc (người)
 • cắt bớt, giảm bớt, hạn chế bớt; tước mất
  • to dock wages
   cắt bớt lương
  • to dock supplies
   cắt bớt tiếp tế
danh từ
 • vũng tàu đậu
  • wet dock
   vũng tàu thông với biển
  • dry dock; graving dock
   xưởng sửa chữa tàu, xưởng đóng tàu (ở vũng tàu đã rút cạn nước)
  • floating dock
   xưởng chữa tàu nổi, xưởng đóng tàu nổi
 • ((thường) số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bến tàu
 • ((thường) số nhiều) xưởng chữa tàu, xưởng đóng tàu
 • (ngành đường sắt) ga cuối cùng (của một tuyến đường)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự), (từ lóng) bệnh viện quân y
IDIOMS
 • to be in dry dock
  • (hàng hải) đang được chữa
  • (thông tục) thất nghiệp, không có việc làm
ngoại động từ
 • đưa (tàu) vào vũng tàu, đưa (tàu) vào bến
 • xây dựng vũng tàu, xây dựng bến tàu (ở nơi nào)
nội động từ
 • vào vũng tàu, vào bến tàu
danh từ
 • ghế (ngồi của) bị cáo (ở toà án)
Related search result for "dock"
Comments and discussion on the word "dock"