Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
frill
/fril/
Jump to user comments
danh từ
 • diềm xếp nếp (ở áo phụ nữ)
 • diềm (lông chim)
 • hoa giấy xếp (trang trí đùi lợn muối)
 • (số nhiều) điệu bộ, kiểu cách; những cái tô điểm rườm rà
  • to put on frills
   làm bộ, làm điệu
 • màng treo ruột (thú vật)
 • (nhiếp ảnh) nếp nhăn (rìa mặt có thuốc ở phim)
động từ
 • diềm bằng vải xếp nếp, diềm đăng ten
 • (nhiếp ảnh) nhăn (rìa mặt phim có thuốc)
Related search result for "frill"
Comments and discussion on the word "frill"