Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
flux
/flux/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chảy mạnh, sự tuôn ra
  • a flux of talk
   chuyện thao thao bất tuyệt, chuyện nổ như ngô rang
 • sự thay đổi liên tục
  • in a state of flux
   ở tình trạng thay đổi liên tục (không ổn định)
 • (kỹ thuật) dòng, luồng
  • axial flux
   dòng hướng trục
  • neutron flux
   luồng nơtron
 • (toán học), (vật lý) thông lượng
  • vector flux
   thông lượng vectơ
  • radiaction flux
   thông lượng bức xạ
 • (kỹ thuật) chất gây cháy (luyện kim)
 • (y học) sự băng huyết
 • (từ cổ,nghĩa cổ) bệnh kiết lỵ
nội động từ
 • chảy ra, đổ ra, tuôn ra
ngoại động từ
 • làm chảy (kim loại) bằng chất gây chảy
 • (y học) tấy
Related search result for "flux"
Comments and discussion on the word "flux"