Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
gai
Jump to user comments
tính từ
 • vui, vui vẻ
  • Un caractère gai et facile
   tính vui và dễ dãi
  • Une conversation gaie
   cuộc nói chuyện vui vẻ
  • Une chanson gaie
   bài hát vui
 • (thân mật) hơi say
 • (từ cũ; nghĩa cũ) phóng túng
  • Tenir de gais propos
   nói những câu chuyện phóng túng
Related search result for "gai"
Comments and discussion on the word "gai"