Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ground
/graund/
Jump to user comments
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của grind
danh từ
 • mặt đất, đất
  • to sit on the ground
   ngồi trên (mặt) đất
  • to cut a tree to the ground
   đốn cây sát góc (đất)
  • below ground
   đã chết và chôn rồi
  • to break fresh ground
   khai khẩn đất mới; khai hoang, vỡ hoang; (nghĩa bóng) làm ra cái gì mới; tiếp xúc (vấn đề gì) lần đầu tiên
 • bâi đất, khu đất; ruộng đất (của ai)
  • a volleyball ground
   bãi bóng chuyền
 • (số nhiều) đất đai vườn tược
  • an old mansion with extensive grounds
   một toà lâu đài cổ với đất đai vườn tược rộng rãi
 • vị trí; khu đất; khoảng cách (trên mặt đất)
  • to keep one's ground
   giữ vững vị trí; giữ vững lập trường lý lẽ
  • to give (lose) ground
   rút lui, thoái lui; mất vị trí; suy sụp
 • đáy (biển, hồ...)
  • to touch ground
   sát đất (đáy biển); (nghĩa bóng) đạt tới một cái gì chắc chắn (sau khi bàn bạc lan man...)
 • nền
  • a design of pink roses on a white ground
   mẫu trang trí hoa hồng trên nền tảng
 • (số nhiều) cặn bã
 • ((thường) số nhiều) lý lẽ, lý do, căn cứ, cớ
  • to have good ground(s) for the believing something
   có đủ lý do để tin một điều gì
  • on what grounds do you suspect him?
   vì cớ gì anh nghi kỵ anh ta?
 • (điện học) sự tiếp đất
IDIOMS
 • common ground
  • (xem) common
 • to cover much ground
  • đi được đường dài
  • đề cập nhiều vấn đề (bản báo cáo, bài tường thuật...)
 • to cut the ground from under somebody's feet
  • năm trước ý đồ của ai mà làm cho tâng hẫng
 • down to the ground
  • (xem) down
 • forbidden ground
  • (nghĩa bóng) vấn đề cần nói đến
 • to gain ground
  • (xem) gain
 • hope are dashed to the ground
  • hy vọng tan vỡ
 • plan falls to the ground
  • kế hoạch thất bại
 • to run to ground
  • đuổi đến tận hang
  • truy nguyên đến tận gốc
 • to shift one's ground
  • (xem) shift
ngoại động từ
 • (+ on) dựa vào, căn cứ vào, đặt vào
  • to ground one's hopes on
   đặt hy vọng vào
 • (+ in) truyền thụ (cho ai) những kiến thức vững vàng
  • the teacher grounded his pupils in arithmetic
   thầy giáo truyền thu cho học sinh những kiến thức vững vàng về số học
 • đặt nền (cho một bức hoạ, bức thêu...)
 • đặt xuống đất
  • ground arms!
   (quân sự) đặt súng xuống!
 • (hàng hải) làm cho (tàu) mắc cạn
 • (hàng không) làm cho (máy bay) không cất cánh; bắn rơi, làm rơi xuống đất
  • fog grounds all aircraft at N
   sương mù làm cho tất cả máy bay ở sân N không cất cánh được
 • (điện học) tiếp đất
nội động từ
 • (hàng hải) mắc cạn
 • (hàng không) hạ cánh
Related search result for "ground"
Comments and discussion on the word "ground"