Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hollow
/'hɔlou/
Jump to user comments
tính từ
 • rỗng
 • trống rỗng, đói meo (bụng)
 • hõm vào, lõm vào, trũng sâu hoắm
  • hollow cheeks
   má hõm
 • ốm ốm, rỗng (âm thanh)
 • rỗng tuếch
  • hollow words
   những lời rỗng tuếch
 • giả dối, không thành thật
  • hollow promises
   những lời hứa giả dối, những lời hứa suông
IDIOMS
 • a hollow race
  • cuộc đua uể oải
phó từ
 • hoàn toàn
  • to beat somebody hollow
   hoàn toàn đánh bại ai; đánh ai tơi bời
danh từ
 • chỗ rống
 • chỗ trũng, chỗ lõm sâu hoắm
 • thung lũng lòng chảo
ngoại động từ
 • làm rỗng
 • làm lõm sâu vào; đào trũng ((cũng) to hollow out)
Related words
Related search result for "hollow"
Comments and discussion on the word "hollow"