Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hush
/hʌʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự im lặng
  • in the hush of night
   trong cảnh im lặng của đêm khuya
ngoại động từ
 • làm cho im đi, làm cho nín lặng
  • to hush a baby to sleep
   dỗ em bé ngủ im
 • (+ up) bưng bít, ỉm đi
  • to hush up a scandal
   bưng bít một chuyện xấu xa
nội động từ
 • im, nín lặng, làm thinh
thán từ
 • suỵt!, im đi!
Related search result for "hush"
Comments and discussion on the word "hush"