Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
intent
/in'tent/
Jump to user comments
danh từ
 • ý định, mục đích
 • nghĩa
IDIOMS
 • to all intents and purposes
  • hầu như, thực tế là
   • his news statement was to all intents and purposes not different from the old one
    lời tuyên bố mới của hắn ta hầu như không khác gì lời tuyên bố trước
tính từ (+ on)
 • kiên quyết; đeo đuổi, miệt mài, mải mê, chăm chú
  • an intent gaze
   cái nhìn chăm chú
  • to be intent on one's job
   chăm chú làm công việc của mình
 • sôi nôi, hăm hở, đầy nhiệt tình
  • an intent person
   một người sôi nổi
Related search result for "intent"
Comments and discussion on the word "intent"