Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
juste
Jump to user comments
tính từ
 • công bằng
  • Homme juste
   người công bằng
  • Sentence juste
   bản án công bằng
 • chính đáng
  • Juste colère
   cơn giận chính đáng
  • Juste cause
   sự nghiệp chính nghĩa
 • đúng, chính xác, xác đáng, thích đáng
  • Raisonnement juste
   lập luận đúng
  • Coup d'oeil juste
   cái nhìn chính xác
  • Mot juste
   từ thích đáng
 • vừa vặn, vừa khéo
  • Justes proportions
   tỷ lệ vừa vặn
 • sít, chật
  • Souliers trop justes
   giày quá sít
 • hơi thiếu
  • Repas trop juste pour dix personnes
   bữa ăn quá thiếu đối với mười người ăn
  • à juste titre
   chính đáng
  • juste ciel!
   trời ơi! (tỏ ý ngạc nhiên, bất bình)
danh từ
 • người công minh chính trực; người ngoan đạo mẫu mực
danh từ giống đực
 • cái công bằng
  • Le juste et l'injuste
   cái công bằng và cái bất công
  • dormir du sommeil du juste
   ngủ ngon giấc
phó từ
 • đúng, chính xác
  • Voir juste
   nhìn đúng
 • đúng ngay, đúng vào
  • Juste au-dessus des arbres
   đúng ngay trên ngọn cây
  • Juste ce qu'il faut
   đúng cái cần thiết
  • Juste à ce moment
   đúng vào lúc ấy
 • vừa vặn; hơi thiếu
  • Prévoir un peu juste
   dự toán hơi thiếu
  • au juste
   đúng, chính xác
  • Ne pas savoir au juste
   không biết chính xác
  • comme de juste
   (thân mật) đúng theo lẽ
  • Vous serez payé, comme de juste
   đúng theo lẽ, anh sẽ được trả tiền
Related search result for "juste"
Comments and discussion on the word "juste"