Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
slash
/'slæʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • vết chém, vết rạch, vết cắt
 • đường rạch, đường cắt (ở áo phụ nữ...)
 • đống cành lá cắt (khi đốn cây)
động từ
 • rạch, cắt, khía
 • hạ (giá), cắt bớt
  • to slash a speech
   cắt bớt nhiều đoạn trong một bài diễn văn
 • quất, quật, đánh (bằng roi)
 • (thông tục) đả kích, đập tơi bời (một cuốn tiểu thuyết...)
 • (quân sự) chặt (cây) để làm đống cây cản
Related search result for "slash"
Comments and discussion on the word "slash"