Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
bounce
/'bauns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nảy lên, sự bật lên
 • sự khoe khoang khoác lác
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự đuổi ra, sự tống cổ ra, sự thải hồi
  • to get the bounce
   bị tống cổ ra, bị thải hồi
nội động từ
 • nảy lên
  • the ball bounced over the wall
   quả bóng nảy qua tường
 • nhảy vụt ra
  • to bounce out of some place
   nhảy vụt ra khỏi nơi nào
 • huênh hoang khoác lác, khoe khoang; vênh váo
 • (hàng không) nhún lên nhún xuống (lúc hạ cánh xuống đất)
 • (từ lóng) bị trả về cho người ký vì không có tài khoản (séc)
ngoại động từ
 • dồn ép (ai làm việc gì); đánh lừa (ai) làm gì
  • to bounce someone out of something
   đánh lừa ai lấy cái gì
  • to bounce someone into doing something
   dồn ép ai làm gì
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đuổi ra, tống cổ ra, thải hồi (ai)
phó từ
 • thình lình, bất chợt, vụt
  • to come bounce into the room
   chạy vụt vào phòng
 • ầm ĩ, ồn ào
Related search result for "bounce"
Comments and discussion on the word "bounce"