Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
mater
Jump to user comments
ngoại động từ
 • (đánh bài) (đánh cờ) chiếu (tướng) cho bí; chiếu tướng cho (đối phương) bí
 • (nghĩa bóng) trị, khuất phục, chế ngự, làm xẹp
  • Mater un enfant turbulent
   trị một đứa trẻ nghịch ngợm
  • Mater l'orgueil de quelqu'un
   làm xẹp tính kiêu căng của ai
  • Mater ses passions
   chế ngự dục vọng của mình
 • (kỹ thuật) đàn, dát
  • Mater une soudure
   đàn cho sít mối hàn
Related search result for "mater"
Comments and discussion on the word "mater"