Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
motor
/'moutə/
Jump to user comments
danh từ
 • động cơ mô tô
 • ô tô
 • (giải phẫu) cơ vận động; dây thần kinh vận động
tính từ
 • vận động
  • motor nerver
   dây thần kinh vận động
động từ
 • đi ô tô
  • to motor from one city to another
   đi ô tô từ thành phố này đến thành phố khác
 • đưa đi bằng ô tô
  • to motor a friend home
   đưa một người bạn về bằng ô tô
Related words
Related search result for "motor"
Comments and discussion on the word "motor"