Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
bit
/bit/
Jump to user comments
danh từ
 • miếng (thức ăn...); mảnh mẫu
  • a dainty bit
   một miếng ngon
  • a bit of wood
   một mẫu gỗ
  • a bit of string
   một mẫu dây
  • to smash to bits
   đập tan ra từng mảnh
 • một chút, một tí
  • wait a bit
   đợi một tí, đợi một chút
  • he is a of a coward
   hắn ta hơi nhát gan một chút
 • đoạn ngắn (của một vai kịch nói, trong sách...)
 • (một) góc phong cảnh (thực hoặc vẽ)
 • đồng tiền
  • a threepeny bit
   đồng ba xu (Anh)
IDIOMS
 • bits and pieces
  • đồ tạp nhạp
 • bit by bit
  • dần dần; từ từ
 • a bit long in the tooth
  • không còn là trẻ con nữa, lớn rồi
 • bits of children
  • những em bé tội nghiệp
 • bits of furniture
  • đồ đạc lắt nhắt tồi tàn
 • to do one's bit
  • làm tròn bổn phận mình; đóng góp phần mình (vào việc nghĩa...)
 • to get a bit on
  • (thông tục) ngà ngà say
 • to give someone a bit of one's mind
  • (xem) mind
 • not a bit
  • không một tí nào
   • I am not a bit tired
    tôi không mệt một tí nào
danh từ
 • mũi khoan; đầu mỏ hàn; mũi kim; mỏ chìa khoá
 • hàm thiếc ngựa
 • (nghĩa bóng) sự kiềm chế
IDIOMS
 • to draw the bit
  • (xem) draw
 • to take the bit between one's teeth
  • chạy lồng lên (ngựa)
  • nổi cơn tam bành; không tự kiềm chế được
ngoại động từ
 • đặt hàm thiếc (cho ngựa); làm cho (ngựa) quen hàm thiếc
 • (nghĩa bóng) kiềm chế, nén, hãm lại, kìm lại
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của bite
Related search result for "bit"
Comments and discussion on the word "bit"