Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
total
/'toutl/
Jump to user comments
tính từ
 • tổng cộng, toàn bộ
  • total war
   chiến tranh tổng lực
 • hoàn toàn
  • total failure
   sự thất bại hoàn toàn
danh từ
 • tổng số, toàn bộ
  • to reach a total of...
   đạt đến tổng số...
ngoại động từ
 • cộng, cộng lại
  • to total the expenses
   cộng các món chi tiêu
 • lên tới, tổng số lên tới
  • the costs totalled 550d
   chi phí lên tới 550 đồng
  • the visitors to the exhibition totalled 15,000
   số người xem triển lãm lên tới 15 000
IDIOMS
 • to total up to
  • lên tới, tổng số lên tới
Related words
Related search result for "total"
Comments and discussion on the word "total"