Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
yard
/jɑ:d/
Jump to user comments
danh từ
 • Iat, thước Anh (bằng 0, 914 mét)
 • (hàng hải) trục căng buồm
  • to be yard and yard
   kề sát nhau, sóng nhau (hai chiếc thuyền)
danh từ
 • sân (có rào xung quanh)
  • back yard
   sân sau
 • bãi rào (để chăn nuôi)
 • xưởng; kho
  • shipbuilding yard
   xưởng đóng tàu
  • contractor's yard
   xưởng chứa vật liệu
ngoại động từ
 • đưa súc vật vào bãi rào
Related search result for "yard"
Comments and discussion on the word "yard"