Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rebel
/'rebl/
Jump to user comments
danh từ
 • người nổi loạn, người phiến loạn
 • người chống đối (lại chính quyền, chính sách, luật pháp...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người dân các bang miền nam
 • (định ngữ) nổi loạn, phiến loạn; chống đối
  • the rebel army
   đạo quân nổi loạn[ri'bel]
nội động từ (+ against)
 • dấy loạn, nổi loạn
 • chống đối
Related search result for "rebel"
Comments and discussion on the word "rebel"