Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
roof
/ru:f/
Jump to user comments
danh từ
 • mái nhà, nóc
  • tiled roof
   mái ngói
  • under one's roof
   ở nhà của mình
  • to have a roof over head
   có nơi ăn chốn ở
 • vòm
  • the roof of heaven
   vòm trời
  • under a roof of foliage
   dưới vòm lá cây
  • the roof of the mouth
   vòm miệng
  • the roof of the world
   nóc nhà trời, dãy núi cao
 • nóc xe
 • (hàng không) trần (máy bay)
ngoại động từ
 • lợp (nhà)
 • làm mái che cho; (nghĩa bóng) cho trú ngụ, cho ở
Related words
Related search result for "roof"
Comments and discussion on the word "roof"