Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
saint
/seint/
Jump to user comments
tính từ
 • ((viết tắt) St.) thiêng liêng, thánh (thường đặt trước tên người hay tên thiên thần, ví dụ St-Paul, St-Vincent)
danh từ
 • vị thánh
  • this would provoke a saint
   điều ấy đến bụt cũng không chịu nổi
IDIOMS
 • to be with the Saints
  • về chầu Diêm vương
 • departed saint
  • người đã quá cố
ngoại động từ
 • phong làm thánh; coi là thánh; gọi là thánh
Related search result for "saint"
Comments and discussion on the word "saint"