Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
grade
/greid/
Jump to user comments
danh từ
 • (toán học) Grát
 • cấp bậc, mức, độ; hạng, loại; tầng lớp
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điểm, điểm số (của học sinh)
  • to make the grade
   đạt đủ điểm, đủ trình độ; thành công, thắng lợi
 • lớp (học)
  • the fourth grade
   lớp bốn
 • dốc; độ dốc ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • on the up grade
   lên dốc
  • on the down grade
   xuống dốc
  • movement is on the up grade
   phong trào đang phát triển, phong trào đang theo hướng đi lên
 • (nông nghiệp) giống súc vật cải tạo (do lai giống địa phương với giống tốt hơn)
ngoại động từ
 • sắp, xếp, lựa; phân loại, chia loại; phân hạng
  • to grade milk
   phân loại sữa
  • graded by size
   chia theo cỡ
 • sửa (độ dốc) thoai thoải
 • tăng lên
 • ((thường) + up) lai cải tạo (lai một giống tốt hơn)
 • (nghệ thuật) đánh nhạt dần (màu sắc)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thay đổi dần dần; sắp xếp theo mức độ tăng
Related search result for "grade"
Comments and discussion on the word "grade"