Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scorn
/skɔ:n/
Jump to user comments
danh từ
 • sự khinh bỉ, sự khinh miệt, sự khinh rẻ
  • to think scorn of somebody
   khinh bỉ người nào
  • to be laughed to scorn
   bị chế nhạo, bị coi khinh
 • đối tượng bị khinh bỉ
ngoại động từ
 • khinh bỉ, khinh miệt, coi khinh; không thêm
  • to scorn lying (a lie, to lie)
   không thèm nói dối
Related search result for "scorn"
Comments and discussion on the word "scorn"