Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
seed
/si:d/
Jump to user comments
danh từ
 • hạt, hạt giống
  • to be kept for seed
   giữ làm hạt giống
  • to go to seed; to run to seed
   bắt đầu sinh hạt, thôi không nở hoa nữa; bắt đầu hư hỏng đi, bắt đầu kém đi, không sinh lợi nữa, trở thành xơ xác
 • tinh dịch
 • (kinh thánh) con cháu, hậu thế
  • to raise up seed
   sinh con đẻ cái
  • the seeds of Abraham
   người Do thái
 • mầm mống, nguyên nhân
  • to sow the seeds of discord
   gieo rắc mầm mống bất hoà
 • (thể dục,thể thao), (thông tục) đấu thủ hạt giống
động từ
 • kết thành hạt, sinh hạt
 • rắc hạt, gieo giống
 • lấy hạt, tỉa lấy hạt
 • (thể dục,thể thao) lựa chọn những đấu thủ hạt giống (để đấu sau cùng); coi (một đấu thủ) là đấu thủ hạt giống
Related search result for "seed"
Comments and discussion on the word "seed"