Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
trim
/trim/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ngăn nắp, sự gọn gàng
  • everything is in perfect trim
   mọi thứ đều đâu vào đấy, mọi thứ đều ngắn nắp gọn gàng
 • trạng thái sẵn sàng
  • to be in fighting trim
   sẵn sàng chiến đấu
 • y phục, cách ăn mặc
  • in travelling trim
   ăn mặc theo lối đi du lịch
 • (hàng hải) sự xoay (buồm) theo đúng hướng gió
IDIOMS
 • to be in [good] trim
  • (thể dục,thể thao) sung sức
  • (hàng hải) sắp xếp đâu vào đấy (tàu)
 • to be out of trim
  • (thể dục,thể thao) không sung sức, không sẵn sàng
  • (hàng hải) chưa sắp xếp đâu vào đấy (tàu)
tính từ
 • ngăn nắp, gọn gàng, chỉnh tề
  • a trim room
   căn phòng ngăn nắp
  • a trim girl
   cô gái ăn mặc gọn gàng
ngoại động từ
 • sắp xếp, thu dọn, sắp đặt cho ngăn nắp thứ tự
 • sửa, gạt (bấc đèn); cời (tro để khêu ngọn lửa); cắt, hớt, tỉa (tóc, râu); xén, tỉa (cành lá...); bào, đẽo (gỗ)...
 • tô điểm, trang sức, trang điểm
  • to trim a dress with lace
   điểm thêm dải đăng ten vào cái áo
 • (hàng hải) cân bằng trọng tải (của tàu); xoay (buồm) theo hướng gió
 • (thông tục) mắng mỏ, sửa cho một trận
nội động từ
 • lựa chiều, nước đôi không đứng hẳn về phía bên nào; tìm cách chiếu lòng cả đôi bên
IDIOMS
 • to trim away (off)
  • cắt, xén, tỉa, gọt bớt (những phần thừa...)
 • to trim up
  • sửa sang quần áo cho gọn gàng; ăn mặc gọn gàng diêm dúa
Related search result for "trim"
Comments and discussion on the word "trim"