Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shod
/ʃu:/
Jump to user comments
danh từ
 • giày
 • sắt bị móng (ngựa...)
 • miếng bịt (miếng sắt bị chân bàn, ghế)
 • vật hình giày
IDIOMS
 • dead men's shoes
  • tài sản có nhiều người ngấp nghé; địa vị có nhiều người ngấp nghé
 • he who waits for dead men's shoes is in danger of going barefoot
  • chờ hưởng gia tài thì đến chết khô
 • to be in someone's shoe
  • ở vào tình cảnh của ai
 • to die in one's shoes
  • chết bất đắc kỳ tử; chết treo
 • to put the shoe on the right foot
  • phê bình đúng, phê bình phải
 • to step into someone's shoe
  • thay thế ai
 • that is another pair of shoes
  • đó lại là vấn đề khác
 • that's where the shoe pinches
  • (xem) pinch
ngoại động từ shod
 • đi giày (cho ai)
 • đóng móng (ngựa)
 • bịt (ở đầu)
  • a pole shod with iron
   cái sào đầu bịt sắt
Related words
Related search result for "shod"
Comments and discussion on the word "shod"