Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
beg
/beg/
Jump to user comments
động từ
 • ăn xin, xin
  • to beg a meal
   xin một bữa ăn
 • cầu xin; đề nghi thiết tha, khẩn cầu
 • xin trân trọng (trong thư giao dịch)
  • I beg to inform you
   tôi xin trân trọng báo tin để ngài rõ
  • I beg to differ
   xin phép cho tôi có ý kiến khác
 • đứng lên hai chân sau (chó chầu ăn)
IDIOMS
 • to beg a favour of
  • đề nghị (ai) giúp đỡ
 • to beg leave to
  • xin phép
 • to beg off for something
  • xin miễn cho cái gì
 • to beg pardon
  • xin lỗi
 • to beg the question
  • (xem) question
 • to beg somebody off
  • xin ai tha thứ, xin ai miễn thứ
 • to go begging
  • (xem) go
Related words
Related search result for "beg"
Comments and discussion on the word "beg"