Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
spout
/spaut/
Jump to user comments
danh từ
 • vòi (ấm tích)
 • ống máng
 • (từ lóng) hiệu cầm đồ
  • to be up the spout
   (từ lóng) nằm ở hiệu cầm đồ (đồ vật); khánh kiệt, cùng quẫn
 • cây nước, cột nước
 • (như) spout-hole
ngoại động từ
 • làm phun ra, làm bắn ra
 • ngâm (thơ); đọc một cách hùng hồn khoa trương
 • (từ lóng) cầm (đồ)
nội động từ
 • phun ra, bắn ra (nước...)
  • blood spouts from wound
   máu phun từ vết thương ra
 • phun nước (cá voi)
Related words
Related search result for "spout"
Comments and discussion on the word "spout"