Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
stress
/stres/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nhấn mạnh
  • to lay stress on something
   nhấn mạnh một điều gì
 • (ngôn ngữ học) trọng âm; âm nhấn
 • sự cố gắng, sự đòi hỏi bỏ nhiều sức lự
  • subjected to great stress
   phải cố gắng nhiều
 • sự bắt buộc
  • under stress of weather
   vì thời tiết bắt buộc
 • (kỹ thuật) ứng suất
IDIOMS
 • times of slackness and times of stress
  • những lúc dềnh dang và những lúc khẩn trương
ngoại động từ
 • nhấn mạnh (một âm, một điểm...)
 • (kỹ thuật) cho tác dụng ứng suất
Related search result for "stress"
Comments and discussion on the word "stress"