Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sword
/sɔ:d/
Jump to user comments
danh từ
 • gươm, kiếm
  • double-edged sword
   gươm hai lưỡi
  • to cross (measure) swords
   đọ kiếm; đấu trí; tranh chấp công khai
  • to draw the sword
   rút gươm ra, bắt dầu cuộc binh đao
  • to sheathe the sword
   tra gươm vào vỏ, chấm dứt cuộc binh đao
  • to put somebody to sword
   giết ai
  • fire and sword
   sự cướp phá (của quân xâm lăng)
 • (the sword) chiến tranh; sự phân định bằng chiến tranh
 • (the sword) quân quyền, uy quyền
 • (quân sự), (từ lóng) lưỡi lê
IDIOMS
 • to be at swords' points
  • sẵn sàng đánh nhau, sẵn sàng đâm chém nhau
 • the sword of the spirit
  • lời phán của Chúa
 • to throw sword into scale
  • (xem) scale
Related words
Related search result for "sword"
Comments and discussion on the word "sword"