Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
utter
/' t /
Jump to user comments
tính từ
 • hoàn toàn
  • an utter darkness
   sự tối hoàn toàn, sự tối như mực
  • an utter denial
   lời từ chối dứt khoát; sự phủ nhận dứt khoát
ngoại động từ
 • thốt ra, phát ra
  • to utter a sigh
   thốt ra một tiếng thở dài
 • nói, nói ra, phát biểu, bày tỏ
  • to utter a lie
   nói láo
  • not to utter a word
   không nói nửa lời
  • to utter one's feelings
   phát biểu cm tưởng
 • cho lưu hành, phát hành (bạc gi...)
Related search result for "utter"
Comments and discussion on the word "utter"