Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tasser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ấn, tống, lèn, dồn
  • Tasser du foin
   lèn cỏ khô
  • Tasser des prisonniers dans un wagon
   dồn tù vào một toa xe
  • Tasser ses figures
   (nghệ thuật) dồn hình lại
 • (thể dục thể thao) chèn
  • Tasser un concurrent
   chèn đối thủ
nội động từ
 • mọc chen chúc, mọc dày (cây cối)
Related search result for "tasser"
Comments and discussion on the word "tasser"