Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
vain
/vein/
Jump to user comments
tính từ
 • vô hiệu, không có kết quả, vô ích
  • vain efforts
   những cố gắng vô ích
 • hão, hão huyền
  • vain promises
   những lời hứa hão huyền
 • rỗng, rỗng tuếch
  • vain words
   những lời rỗng tuếch
 • phù phiếm
  • vain man
   người phù phiếm
 • tự phụ, tự đắc
  • to be vain of
   tự đắc về
IDIOMS
 • as vain as a speacock
  • dương dương tự đắc
 • in vain
  • vô ích, không ăn thua gì, không hiệu quả
   • to protest in vain
    phản kháng không hiệu quả
  • khinh thị, bất kính
   • to take someone's name in vain
    nói về ai một cách khinh thị
Related search result for "vain"
Comments and discussion on the word "vain"