Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
van
/væn/
Jump to user comments
danh từ
 • (quân sự) tiền đội, quân tiên phong
 • những người đi tiên phong, những người lãnh đạo (một phong trào); địa vị hàng đầu
  • men in the van of the movement
   những người đi tiên phong trong phong trào
  • in the van of nations fighting for independence
   ở hàng đầu trong các nước đang đấu tranh giành độc lập
danh từ
 • xe hành lý, xe tải
 • (ngành đường sắt) toa hành lý, toa hàng ((cũng) luggage van)
ngoại động từ
 • chuyên chở bằng xe tải
danh từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) máy quạt thóc
 • (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) cánh chim
ngoại động từ
 • đãi (quặng)
Related words
Related search result for "van"
Comments and discussion on the word "van"