Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
alone
/ə'loun/
Jump to user comments
phó từ & tính từ
 • một mình, trơ trọi, cô độc, đơn độc
  • alone to sit alone
   ngồi một mình
  • to live all alone
   sống trơ trọi một mình
 • riêng, chỉ có
  • I'm not alone in this opinion
   không phải chỉ riêng tôi có ý kiến này
IDIOMS
 • to leave alone
  • (xem) leave
 • to let alone
  • (xem) let
 • let alone
  • không kể đến, chưa nói đến, không tính đến, chưa tính đến
Related search result for "alone"
Comments and discussion on the word "alone"