Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
busy
/'bizi/
Jump to user comments
tính từ
 • bận rộn, bận; có lắm việc
  • to be busy with (over) one's work
   bận rộn với công việc của mình
 • náo nhiệt, đông đúc
  • a busy street
   phố đông đúc náo nhiệt
 • đang bận, đang có người dùng (dây nói)
 • lăng xăng; hay dính vào việc của người khác
 • hay gây sự bất hoà
ngoại động từ
 • giao việc
  • I have busied him for the whole day
   tôi đã giao việc cho nó làm cả ngày rồi
 • động từ phãn thân bận rộn với
  • to busy oneself with (about) something
   bận rộn với cái gì
  • to busy onself doing something
   bận rộn làm cái gì
danh từ
 • (từ lóng) cớm, mật thám
Related search result for "busy"
Comments and discussion on the word "busy"