Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
but
/bʌt/
Jump to user comments
liên từ
 • nhưng, nhưng mà
  • we tried to do it but couldn't
   chúng tôi đã thử làm cái đó nhưng không được
 • nếu không; không còn cách nào khác
  • I can't but answer in the negative
   chúng tôi không còn cách nào khác là phải trả lời từ chối
 • mà lại không
  • he never comes but he borrows books from me
   chẳng lần nào nó đến mà lại không mượn sách của tôi
phó từ
 • chỉ, chỉ là, chỉ mới
  • he is but a child
   nó chỉ là một đứa trẻ con
  • she left but an hour ago
   cô ta chỉ vừa mới đi cách đây một tiếng đồng hồ
IDIOMS
 • all but
  • (xem) all
danh từ
 • trừ ra, ngoài ra
  • come any day but tomorrow
   hãy đến bất cứ ngày nào trừ ngày mai
  • read the last but one line
   đọc dòng trên dòng cuối cùng
IDIOMS
 • but for
  • nếu không (có)
   • he would have fallen but for me
    nếu không có tôi thì nó ngã rồi
 • but that
  • trừ phi, nếu không
   • I would have gone but that I was ill
    nếu tôi không ốm thì tôi đã đi rồi
 • but then
  • mặt khác, nhưng mặt khác
   • the book is rather difficult, but then it gives us many interesting instructions on the use of modern machines
    quyển sách cũng hơi khó, nhưng mặt khác nó cung cấp cho chúng tôi nhiều lời chỉ dẫn thú vị về cách dùng những máy mới
 • to but that (what)
  • nhưng không phải vì thế mà, nhưng không phải là
   • I can't come, not but that I'd like to
    tôi không đến được, nhưng không phải vì tôi không thích đến
đại từ quan hệ
 • ai... mà không
  • there was no one but admired him
   không có ai mà không thán phục ông ta
danh từ
 • cái "nhưng mà" ; điều phản đối, điều trái lại
ngoại động từ
 • phản đối, nói trái lại
  • but me no buts
   đừng có phản đối tôi bằng những cái nhưng mà
Related words
Related search result for "but"
Comments and discussion on the word "but"