Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
can
/kæn/
Jump to user comments
danh từ
 • bình, bi đông, ca (đựng nước)
 • vỏ đồ hộp, hộp đồ hộp
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ghế đẩu, ghế ngồi ở nhà tiêu
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhà tù, nhà giam
IDIOMS
 • to be in the can
  • đã làm xong và sẵn sàng để đem ra dùng
 • to carry the can
  • (từ lóng) chịu trách nhiệm, gánh trách nhiệm
ngoại động từ
 • đóng hộp (thịt, cá, quả...)
 • ghi vào băng ghi âm, thu vào đĩa (bản nhạc)
 • (từ lóng) đuổi ra khỏi trường (học sinh); đuổi ra, thải ra
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chấm dứt, chặn lại, ngăn lại
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bỏ tù, bắt giam
động từ could
 • có thể, có khả năng
  • it can not be true
   điều đó không thể có thật được
 • có thể, được phép
  • you can go now
   bây giờ anh có thể đi được
 • biết
  • can speak English
   biết nói tiếng Anh
Related search result for "can"
Comments and discussion on the word "can"