Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
gone
/gɔn/
Jump to user comments
động tính từ quá khứ của go
tính từ
 • đã đi, đã đi khỏi; đã trôi qua, đã qua
 • mất hết, hết hy vọng
  • a gone case
   (thông tục) trường hợp không còn hy vọng gì; việc không còn nước non gì
  • a gone man
   người hư hỏng, người bỏ đi, người không còn hòng gì mở mặt mở mày được nữa
 • chết
IDIOMS
 • to be far gone in
  • ốm liệt giường (về bệnh gì)
  • bò đấu, ngập đầu (cào công việc gì)
 • to be gone on somebody
  • (từ lóng) mê ai, say mê ai
Related search result for "gone"
Comments and discussion on the word "gone"