Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
lot
/lɔt/
Jump to user comments
danh từ
 • thăm, việc rút thăm; sự chọn bằng cách rút thăm
  • to cast lots
   rút thăm
  • to choose by lot
   chọn bằng cách rút thăm
  • the lot fell on him
   rút thăm trúng anh ấy
 • phần do rút thăm định; phần tham gia
  • to have no part nor lot in
   không dính dáng gì vào
 • số, phận, số phận, số mệnh
  • he has throw (cast) in his lot with us
   nó muốn cùng chia sẻ số phận với chúng tôi
  • the lot falls to me (it falls to me as my lot) to do something
   cái số tôi phải làm cái gì
 • mảnh, lô (đất)
  • a lot of ground
   một mảnh đất, một lô đất
  • parking lot
   khu đất đỗ xe, chỗ đỗ xe
 • mớ, lô; (số nhiều) rất nhiều, vô số, hàng đống, hàng đàn
  • lot of woollens
   một lô hàng len
  • the lot
   cả lô, cả mớ, cả bọn
  • lots of friends
   rất nhiều bạn, hàng đống bạn
IDIOMS
 • bad lot
  • (xem) bad
ngoại động từ
 • chia ra làm nhiều phần, chia ra làm nhiều mảnh, chia ra làm nhiều lô (đất, hàng để bán)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) trông non, trông cậy (ở ai, cái gì)
  • to lot on (upon) somebody
   trông mong ở ai
phó từ
 • nhiều, vô số
  • I feel a lot better
   tôi cảm thấy khoẻ hơn nhiều
Related search result for "lot"
Comments and discussion on the word "lot"