Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
blast
/blɑ:st/
Jump to user comments
danh từ
 • luồng gió; luồng hơi (bễ lò), hơi (bom...)
 • tiếng kèn
  • the blast of a trumpet
   tiếng kèn trompet
 • sự nổ (mìn)
ngoại động từ
 • làm tàn, làm khô héo, làm thui chột
  • frost blasts buds
   sương giá làm thui chột nụ cây
 • làm nổ tung, phá (bằng mìn)
 • phá hoại, làm tan vỡ (hạnh phúc, kế hoạch...); làm mất danh dự
 • gây hoạ; nguyền rủa
IDIOMS
 • blast you!
  • đồ trời đánh thánh vật!
Related search result for "blast"
Comments and discussion on the word "blast"