Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
bang
/bæɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • tóc cắt ngang trán
ngoại động từ
 • cắt (tóc) ngang trán
danh từ
 • tiếng sập mạnh; tiếng nổ lớn
  • to shut the door with a bang
   sập cửa đánh rầm một cái
ngoại động từ
 • đánh mạnh, đập mạnh
  • to bang one's first on the table
   đập bàn thình thình
 • nện đau, đánh, đấm
 • (từ lóng) trôi hơn, vượt hơn
nội động từ
 • sập mạnh; nổ vang
  • the gun banged
   tiếng súng nổ vang
IDIOMS
 • to bang off
  • bắn hết (đạn)
phó từ
 • thình lình; thẳng ngay vào; đánh rầm một cái; vang lên
  • to go bang at somebody
   thình lình lao vào ai
  • the ball hit him bang in the eye
   quả bóng tin trúng ngay vào mắt nó
  • to go bang
   nổ (súng)
thán từ
 • păng, păng!, bùm, bùm!
Related search result for "bang"
Comments and discussion on the word "bang"