Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cope
/koup/
Jump to user comments
danh từ
 • (tôn giáo) áo lễ
 • (nghĩa bóng) bầu, vòm; áo khoác, màn
  • the cope of night
   trong lúc màn đêm, thừa lúc đêm tối
 • nắp khuôn đúc
 • (như) coping
 • (kỹ thuật) cái chao, cái chụp
ngoại động từ
 • khoác áo lễ (cho giáo sĩ)
 • xây vòm
 • xây mái (một bức tường)
nội động từ
 • (+ over) lồi ra (như phần trên cùng của tường)
 • (+ with) đối phó, đương đầu
  • to cope with difficulties
   đương đầu với những khó khăn
Related search result for "cope"
Comments and discussion on the word "cope"