Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
couch
/kautʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • trường kỷ, đi văng
 • giường
  • on a couch of pain
   trên giường bệnh
 • hang (chồn, cáo...)
 • chỗ rải ủ lúa mạch (để làm rượu bia)
ngoại động từ
 • ((thường) động tính từ quá khứ) nằm xuống, nằm dài ra
 • diễn đạt, diễn tả
  • couched in writing
   diễn đạt bằng văn
 • ẩn, che đậy
  • irony couched under compliment
   sự mỉa mai che đậy dưới hình thức lời ca ngợi
 • (y học) đánh màng, đánh mộng (mắt)
 • đặt ngang (ngọn giáo, để chuẩn bị tấn công)
 • rải ủ (lúa mạch) cho nẩy mầm
nội động từ
 • nằm, nằm dài ra (thú dữ trong hang)
 • ẩn náu, núp trốn
 • nằm phục kích
Related words
Related search result for "couch"
Comments and discussion on the word "couch"