Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
flirt
/flirt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự giật; cái giật
 • người ve vãn, người tán tỉnh
 • người thích được ve vãn, người thích được tán tỉnh
ngoại động từ
 • búng mạnh
 • rung mạnh, phẩy mạnh, vẫy mạnh (đuôi chim, quạt)
 • nội động từ
 • rung rung, giật giật
 • tán tỉnh, ve vãn; vờ tán tỉnh, vờ ve vãn
  • to flirt with somebody
   tán tỉnh ai
 • đùa, đùa bỡn, đùa cợt
  • to flirt with the idea of doing something
   đùa cợt với ý nghĩ làm gì
Related search result for "flirt"
Comments and discussion on the word "flirt"