Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
separate
/'seprit/
Jump to user comments
tính từ
 • riêng rẽ, rời, không dính với nhau
  • the two questions are essentially separate
   về căn bản, hai vấn đề đó không dính với nhau
  • separate estate
   của riêng (của đàn bà có chồng)
  • separate maintenance
   tiền cấp cho vợ (sau khi đã thoả thuận không ở với nhau nữa)
danh từ
 • vặt rời
 • bản in rời (bài trích ở báo...)
 • quần lẻ, áo lẻ (của đàn bà)
động từ
 • làm rời ra, phân ra, chia ra
  • to separate something into parts
   chia vật gì ra làm nhiều phần
 • tách ra, gạn ra...
  • to separate the milk
   gạn kem ở sữa ra
 • phân đôi, chia đôi
  • this range of mountain separates the two countries
   dãy núi này chia đôi hai nước
 • chia tay, rời
  • to separate from somebody
   chia tay ai
 • phân tán, đi mỗi người một ngả
Related search result for "separate"
Comments and discussion on the word "separate"